Työnohjauksen avulla tutkitaan ja kehitetään omaa työtä. Työnohjauksessa tarkastellaan esim. työn herättämiä tunteita, työtapoja, työyhteisön toimintaa ja muutostilanteissa etenemistä. Työskentelyssä voidaan etsiä uusia näkökulmia ja ratkaisuja. Tavoitteena on  ammatillinen kehittyminen, toimijuuden vahvistuminen, työn sujuminen ja työn laadun parantuminen. Työnohjaus tuo selkeyttä työhön, tukee muutoksissa ja tuo toimivuutta työyhteisöön. 

Työnohjaus toteutetaan useamman tapaamisen prosessina. Tapaaminen voi olla esim. 3-5 viikon välein 1½ tuntia kerrallaan. Työskentelylle asetetaan tavoite ja sen lähtökohtana ovat ohjattavien arjen työhön liittyvät kysymykset. Työnohjauksen hyötyä arvioidaan prosessin aikana ja lopussa.

Työnohjausta voidaan järjestää ryhmämuotoisesti koko työyhteisölle, tiimille tai eri työpaikoilta tuleville ammattilaisille. Yksittäinen työntekijä tai esihenkilö voi  saada myös yksilötyönohjausta. Työnohjausta voidaan järjestää myös esim. Teamsin välityksellä.

Työnohjauksen keskeinen menetelmä on keskustelu. Käytän joustavasti myös muita menetelmiä, esim. harjoituksia ja aktivoivia menetelmiä. Menetelmät valitaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Työnohjaus on luottamuksellista vuorovaikutusta. 

Työnohjauksesta laaditaan sopimus, jossa määritellään mm. tavoite, vaitiolovelvollisuus ja tietosuoja-asiat.

Ohjauksesta on mm. seuraavia hyötyjä:

  • Perustehtävä kirkastuu
  • Työn laatu, tehokkuus ja asiakastyytyväisyys paranevat
  • Moniammatillinen toiminta jäsentyy
  • Esihenkilötyö ja johtaminen kehittyvät
  • Työntekijän ammatillisuus vahvistuu
  • Muutoksessa toimiminen helpottuu
  • Vuorovaikutustaidot kehittyvät
  • Työyhteisön ilmapiiri paranee
  • Työvoimavarat lisääntyvät


Olen Suomen työnohjaajat ry:n  (STOry) jäsen  ja noudatan yhdistyksen periaatteita. Yhdistyksen sivuilta löytyy lisää arvokasta tietoa työnohjauksesta.

Esite

 


Ota yhteyttä
Pirjo Rantonen
p. 050 305 5552
pirjo@pirjorantonen.fi
Seinäjoki
Tampere